Având în vedere că Ciolacu nu mărește taxele, contabilul meu v-a pregătit un rezumat al nemăririlor de taxe USL care intră în vigoare de la 1 august și 1 ianuarie. Ca idee, 2022 este ultimul an în care mai am firme în românia. Prefer să plătesc oriunde 30% decât să mai subvenționez cu un leu gunoaiele astea.

I.              IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

 

 1. A fost restricționată încadrarea în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, noile condiții cumulative aplicabile de la 01.01.2023 fiind:

 

 1. să realizeze venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale (condiție nouă);

 

 1. să aibă cel puțin un salariat cu normă întreagă de 8 ore/zi (condiție nouă);

 

 1. să realizeze venituri anuale sub 500.000 euro (în prezent plafonul este de 1.000.000 euro); firmele care la 31.12.2022 vor avea venituri totale de peste 500.000 euro vor trece la impozit pe profit începând cu 01.01.2023;

 

 1. să nu aibă asociați care dețin peste 25% din titlurile de participare (din capitalul social) la mai mult de trei microîntreprinderi (condiție nouă);

 

 1. capitalul social al acesteia să fie deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

 

 1. să nu se afle în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau lainstanţele judecătoreşti, potrivit legii.

 

 1. A fost introdusă o categorie de persoane juridice obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, chiar dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus: hotelurile, pensiunile, restaurantele, terasele și barurile. În situația în care acești contribuabili obțin venituri și din alte activități, aceștia vor aplica pentru acestea sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit. Începând cu 01.01.2023 se elimină impozitul specific, pe care îl datorează în prezent cei din domeniul HORECA.

 

 1. A fost extinsă categoria persoanelor juridice exceptate de la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fiind adăugate următoarele:
  • societățile din domeniul bancar;
  • societățile din domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cele care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
  • societățile din domeniul jocurilor de noroc;
  • societățile care care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

 

Aceștia vor plăti doar impozit pe profit, indiferent dacă îndeplinesc condițiile de micro de mai sus.

 1. A fost eliminată posibilitatea de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social (peste 45.000 lei) și de numărul de salariați (cel puțin 2).

 

 1. Cota de impozitare va fi de 1% (toate microîntreprinderile având cel puțin un salariat). Nu vor mai exista microîntreprinderi plătitoare de impozit de 3% din venituri.

 

 1. A fost stabilită ordinea de diminuare a impozitului: 1. Sponsorizările; 2. Costul caselor de marcat; 3. Reducerea conform OUG 153/2020.

 

 1. Pe perioada aplicării prevederilor O.U.G. nr. 153/2020, declaraţia informativă F107 privind sponsorizările se va depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

 

 

II.             IMPOZITUL PE VENIT

 

Cu privire la contractele de muncă cu timp parțial (mai puțin de 8 ore pe zi):

 

 1. Începând cu data de 01.08.2022, pentru angajații cu contracte de muncă cu timp parțial se va datora impozit pe salariu și contribuții sociale la nivelul unui salariu minim pe economie (2.550 de lei în prezent, la care taxele fac aproximativ 1.100 de lei).

 

 1. Dacă angajatul are mai multe contracte de muncă cu timp parțial care cumulate fac cel puțin 8 ore pe zi se vor plăti aceleași taxe ca și până acum, calculate la salariul efectiv realizat, adică cel redus.

 

Alte noutăți privind impozitul pe veniturile din diferite surse:

 

Scutiri și excepții privind impozitul pe venit

 

 1. A fost eliminată scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice, în cazul veniturilor realizate din salarii ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere în domeniul hotelurilor, restaurantelor, pensiunilor sau barurilor.

 

 1. A fost stabilit faptul că scutirea de la plata impozitului pe venit pentru sectoarele din construcții, agricultură și alimentar se va acorda doar salariaților cu contract individual de muncă. Scutirea NU se va acorda pentru sumele care depășesc valoarea de 10.000 lei salariul brut lunar (anterior suma era de 30.000 lei). A fost modificat modul de calcul al cifrei de afaceri aferentă sectorului vizat de scutire.

 

 1. Au fost introduse în categoria veniturilor neimpozabile și indemnizaţiile pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, potrivit legii.

 

 1. Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro (anterior, suma era de 100.000 euro), începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real.

Venituri din salarii

 1. Au fost stabilite o serie de venituri care nu vor face subiectul impozitării, în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază:

 

 1. prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

 

 1. contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi.

 

 1. cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii, în limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază minim brut, în anumite condiții.

 

 1. contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut.

 

 1. contribuţiile la un fond de pensii facultative şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

 

 1. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;

 

 1. sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.
 2. Au fost modificate deducerile personale de bază și cele suplimentare, astfel:

 

Deducerea personală de bază se acordă DOAR pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim.

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

 • 15% din salariul de bază minim pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim;
 • 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani.

 

Venituri din cedarea folosinței bunurilor

 1. În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul brut reprezintă venitul impozabil (anterior, din venitul brut se scădea o cotă de 40%). Prin urmare, începîând cu 01.01.2023 impozitul pe veniturile din închirierea de imobile va fi de 10% din valoarea chiriei, în loc de 6% ca până acum.

 

 1. Contractele de închiriere se vor înregistra din nou la ANAF, de data asta prin mijloace electronice (prin SPV): ”Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.”

Venituri din investiții

 1. Începând cu 01.01.1023, impozitul pe dividende se majorează de la 5% în prezent, la 8%.

Venituri din jocuri de noroc

 1. Au fost stabilite alte tranșe și alte cote de impozitare pentru veniturile din jocuri de noroc.
 • până la 10.000 de lei inclusiv: 3%;
 • între 10.001 – 66.750 lei inclusiv: 300 lei + 20% din ceea de depășește10.000; – peste 66.750 lei: 11.650 lei + 40% din ceea de depășește 66.750 lei.
 1. Impozitul datorat în cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului de mai sus asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 11.650 lei.

Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

 1. Începând cu 01.01.2023, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii vor datora un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:

 

 1. 3% pentru construcţiile de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

 

 1. 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.” (în prezent impozitul este de 3% și se aplică după scăderea valorii neimpozabile de 450.000 lei).

 

 

III.           IMPOZITUL PE PROFIT

 

 1. A fost mărită gama de active în care contribuabilii pot investi profitul pentru a beneficia de scutirea de impozit, fiind adăugate astfel: activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare.

 

 1. A fost majorată cota impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților.

IV.          CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE (CAS)

 

 1. Cota redusă de CAS de 21,25% din sectorul construcțiilor, agricol și alimentar se va aplica doar salariaților cu contract individual de muncă.

 

 1. A fost introdus ca bază lunară de calcul al CAS și al CASS salariul minim brut pe țară pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial al căror nivel este sub acest nivel. Măsura nu se aplică în cazul în care angajații realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este

cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară (vedeși de asemenea paragrafele 8 și 9 de mai sus).

 

 1. A fost modificată baza anuală de calcul al CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime. Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât: a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară; b) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

 

 1. Asta înseamnă că cei cu venituri din activități independente și din drepturi de autor mai mari de 5.100 de lei lunar vor plăti o contribuție la pensie dublă față de cea din momentul de față (dacă acum este de 7.656 de lei pe an, de la anul va fi de 15.312 lei pe an.)

V.            CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (CASS)

 

 1. Scutirea de CASS din sectorul construcțiilor, agricol și alimentar se va aplica doar salariaților cu contract individual de muncă.

 

 1. Se modifică baza anuală de calcul al CASS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare anuală cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară. Baza anuală de calcul al CASS o reprezintă: a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară; b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară; c) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

 

 1. Asta înseamnă că cei cu venituri de natura celor de la parag. 29, mai mari de 5.100 de lei lunar, vor plăti o contribuție la sănătate dublă față de cea din momentul de față (dacă acum este de 3.060 de lei pe an, de la anul va fi de cel puțin 6.120 de lei pe an, în funcție de cât va fi nivelul salariului minim stabilit de guvern.)

VI.          TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

 

 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2023 vor fi excluse de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% băuturile alcoolice, precum și băuturile nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202 10 00 și 2202 99, respectiv a băuturilor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate.

 

 1. Totodată, tot de la aceeași dată, se va aplica aceeași cotă de TVA, respectiv cotă redusă de 9%, atât pentru livrarea de alimente, inclusiv băuturi (cu excepția băuturilor alcoolice și a celor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate), destinate consumului uman şi animal, cât și pentru serviciile de restaurant şi de catering și pentru activitățile de cazare hotelieră.

 

 1. Pentru livrările de lemn de foc, cota redusă de TVA de 5% se va aplica până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv.

 

 1. În ceea ce privește livrările de îngrășăminte chimice și pesticide chimice, acestea au fost excluse de la aplicarea cotei reduse de 9%, fiind introduse prevederi noi, distincte, prin care aceste produse chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă să beneficieze temporar, respectiv până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv, de facilitatea cotei reduse de TVA de 9%.

 

 1. De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, se va restrânge sfera de aplicarea a cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe către persoane fizice, ca parte a politicii sociale, în sensul în care persoanele fizice să beneficieze de această facilitate o singură dată, respectiv să achiziționeze, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.

 

 1. Persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% anterior datei de 1 ianuarie 2023 vor beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA în anul 2023 în condițiile legale în vigoare la data încheierii acestor acte.

VII.        ACCIZE

 

 1. Se instituie un nou calendar privind nivelul accizelor pentru produsele supuse regimului accizelor armonizate pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2026.

 

 1. În vederea respectării cerinței prevăzute la art. 10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE și pentru a fi evitată declanșarea acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (infringement) împotriva țării noastre, nivelul accizei totale pentru țigarete va crește, începând cu 1 august 2022, de la 563,97 lei/1.000 țigarete la 594,97 lei/1.000 țigarete.

 

 1. Ținând cont că potrivit art. 343 alin. (5) din Codul fiscal acciza specifică pentru țigarete se determină pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și al accizei totale, precum și faptul că începând cu data 1 august 2022 va crește nivelul accizei totale pentru țigarete, s-a impus actualizarea nivelului accizei specifice pentru țigarete.

 

 1. În ceea ce privește procentul legal al accizei ad valorem aplicat asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consumacesta se va diminua cu un punct procentual pe an, începând cu 1 august 2022, astfel că acesta va fi de 10% în anul 2025.

 

 1. Se majorează cuantumul accizei minime pentru țigarete datorate, de la de 97% din nivelul accizei totale pentru țigarete la 100% din nivelul accizei totale pentru țigarete.

 

 1. Se majorează nivelul accizelor pentru alcool și băuturi alcoolice, începând cu 1 august 2022, având în vedere că nivelul accizelor pentru aceste produse nu a mai fost actualizat de la rescrierea Codului fiscal.

 

 1. Prin excepție de la art. 342 alin. (1) din Codul fiscal, se propune ca, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10 – 12 (benzină cu plumb, benzină fără plumb și motorină) nivelul prevăzut în coloana nr. 4 din această anexă, să nu se actualizeze cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni.

VIII.      IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 

 1. Se elimină sintagma ”clădire cu destinație mixtă”, pentru simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri. Vom avea doar clădiri cu destinație rezidențială sau clădiri cu destinație nerezidențială.

 

 1. Se propune un nou mod de calcul a valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale, pe baza valorilor cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România publicate anual pe pagina de internet a U.N.N.P.R. și a cotelor de impozitare respective.

 

 1. Se modifică limitele minime ale cotelor de impozitare și anume: la clădiri rezidențiale cotele vor fi de 0,1% – 0,2%, iar la clădirile nerezidențiale cotele vor fi de 1% – 1,3%.

 

 1. Clarificări privind modalitatea de calcul a impozitului pe teren înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință curți construcții prin scăderea de la impozitare a suprafețelor acoperite de clădiri.

 

 1. Pentru terenul amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, din care se scad suprafețele de teren acoperite de clădiri, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare categoriei de folosință și cu coeficientul de corecţie corespunzător zonei și rangului localității.

 

 1. Autoritățile publice locale, la propunerea autorităţii executive, pot majora sau diminua nivelul impozitelor și taxelor locale cu până la 50%.

 

 1. Având în vedere că Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România se actualizează anual, nu mai este necesară indexarea anuală cu rata inflației a impozitului pe clădiri.

IX.          CU PRIVIRE LA SISTEMELE MODERNE DE PLATĂ (POS)

 

 1. A fost modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

 

 1. Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice.

 

 1. Obligaţia de acceptare a cardurilor de debit se naşte începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depăşit pragul de 10.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de BNR în ultima zi a anului precedent.

80 comentarii Adaugă comentariu

 1. #1

  Mwuie PSD, PNL, UDMR, AUR, USR si Mara Mares.

  50

 2. #6

  Eu unul sunt mancat de crocodil.

  9

 3. #7

  Eu personal am / aveam un SRL care genereaza lunar 3000-4000 Lei. Uneori mai mult, uneori mai putin. Contabilul / site-ul / program facturi / alte chestii / impozit dividende / 3% cifra afaceri mai costa vreo 1000 Lei.

  Incepand de la 1 ianuarie 2023, cu noile taxe, as da peste 50% din suma la stat. Mai se renteaza sa-l tin?

  28

  • #8

   La venitul asta nu mai exista nicio varianta decenta.
   La 3-4000 pe luna te-ai incadra inca la PFA cu norma de venit, daca poti sa gasesti un cod CAEN care ti se aplica. Doar ca normele de venit au ajuns tot pe acolo ca valoare, asa ca ai putea la fel de bine sa faci si PFA in regim real. Adica platesti 10% impozit la venitul net (sa zicem 300 de lei/luna daca ai incasari de 4000 si cheltuieli 1000), iar asigurarile vor fi plafonate la 12 salarii brute anual (deci iesi marginal mai bine decat daca te-ai angaja cu 3000 de lei brut).
   Nu e mare afacere. Ti-ar permite sa renunti la contabil ca sa mai scazi un pic din cheltuieli. Then again, trebuie sa platesti si infiintarea de PFA.

   Mai ramane de vazut de asemenea cum e influentat impozitul pe proprietate daca ai SRL-ul inregistrat acasa. Nu mi-e clar daca asta te baga la nerezidential, daca da probabil mai pierzi cateva sute de lei pe an si de acolo

   7

  • #9

   asigurarile trec la 24 de salarii brute

  • #10

   Cetin, asigurarile trec la 24 de salarii doar daca depasesti 24 de salarii. Deci daca faci peste 5100 pe luna, sa zicem. Daca esti intre 12-24 platesti tot la 12.

   6

  • #11

   ce frumos o sa fie cand va veni controlul fiscal peste 5 ani si-ti va taia din cheltuieli cat sa te incadreze de la 12 la 24. nota de plata: 11.000/an doar din contributii in plus, la care se adauga minim 50% accesorii!
   te ard cu ceva si la impozitul pe venit, adica per total te mai fac la buzunar de minim inca 20.000/an!

   0

 4. #12

  Buna Cetin, scriu aici cateva randuri legate de comentariul tau: “Ca idee, 2022 este ultimul an în care mai am firme în românia. Prefer să plătesc oriunde 30% decât să mai subvenționez cu un leu gunoaiele astea.”

  Din pacate, nu prea poti fara sa-ti asumi un risc.

  In practica, atat timp cat tu traiesti in Romania in majoritatea timpului, esti considerat rezident fiscal in Romania ca persoana fizica ceea ce inseamna ca impozitul pe dividende de 8% tot trebuie sa-l platesti.

  Legat de a avea firme in alte tari, atat timp cat tu le gestionezi din RO, si ele sunt considerate rezidente in Romania, deci ar trebui sa plateasca taxe in Romania.

  Daca ai nevoie, pot sa detaliez.

  23

  • #13

   cine spune ca o sa le manageriez din romania? cunosc regulile de impozitare intracomunitara. mulțumesc frumos de gandul bun, chiar o sa te apelez, cândva, cu niste chestii:)

  • #14

   Concluzie, pe lângă detaliile la care vă referiți, efectiv trebuie să plece din țară dacă nu dorește să subvenționeze gunoaiele.

   21

  • #15

   cu placere! Am presupus ca stai in principal in RO. M-as bucura sa te pot ajuta cu ceva, ne auzim.

   6

  • #16

   dividente intre entitati juridice din ce inteleg eu, nu intre juridic-pers fizica. ala ramane la 5% deci e ok.

   2

  • #17

   Buna Iulia, permite-mi sa te contrazic.

   Legat de a avea firme in alte tari, atat timp cat tu le gestionezi din RO, si ele sunt considerate rezidente in Romania, deci ar trebui sa plateasca taxe in Romania.

   Fals. Tu, persoana fizica, da, esti rezident fiscal in Romania si ai venituri din dividende externe. Da, vei plati impozit pe acele dividende “externe” conform legislatiei fiscale din Romania – cum e si absolut normal, dar persoana juridica NU e rezidenta fiscal in Romania si nu o sa fie vreodata.

   Zic asta pentru ca eu sunt in situatia fix inversa in care SRL-ul meu romanesc e o persoana juridica inregistrata in Romania, iar eu ca persoana fizica sunt rezident fiscal in alt stat membru UE si am venituri din dividende externe, la care se aplica regulile UE de dubla impozitare si mai platesc diferenta de impozit (minus 5%) in tara in care sunt rezident fiscal.

   PS: Daca spun prostii, inseamna ca am fost mintit de una din companiile din “Big four” care a rezolvat partea fiscala a acestei situatii 🙂

   9

  • #18

   ce stiu eu:
   rezident in alta tara, firma in romania – platesti impozitul aferent pe dividendele romanesti, care oricum se retin la sursa, dupa care platesti diferenta dintre 5% pana la nivelul de impozitare din tara unde ai resedinta.

  • #19

   eu as fi pus 5% la dividende si 8% la dividente!

   7

  • #20

   @Arhi, da exact asa se intampla – asta fiind si situatia mea. Dar conform celor spuse de Iulia, asta ar insemna ca SRL-ul meu sa fie cumva “rezident” in tara in care locuiesc, ceea ce nu e cazul.
   Eu, persoana fizica, sunt rezident aici si platesc taxele pentru dividendele externe la nivelul de aici (cu deducerea ca am platit deja 5% in RO).

   Si daca as mai avea inca 5 companii in 5 tari diferite, ele nu ar avea absolut nici o legatura cu tara in care locuiesc – as avea eu de platit impozit pe dividendele care au venit de la companiile respective.

   Practic daca ai avea o companie in orice alta tara (mai putin cea de rezidenta) ai fi in situatia mea unde trebuie sa te interesezi de taxele locale – de exemplu stiu ca Spania are ceva de genul 40% pe dividende externe, comparativ cu Romania unde pana acum a fost 5%.

   4

  • #21

   da, in spania taxele sunt uriașe

  • #22

   Buna Bogdan, de acord cu ce zici de dividende.

   Revin cu detalii, in mesajul anterior am scris mai simplist, plecand de la prezumtia ca Cetin este cel care se ocupa de managementul si luarea tuturor deciziilor pentru firma sa.

   Ideea este asa: la nivel international, se doreste taxarea profiturilor acolo unde activitatile economice care genereaza acele profituri sunt derulate si unde se creeaza valoare.

   Pentru a putea face asta, s-au introdus diverse reguli.

   De principiu, orice firma plateste impozit pe profit acolo unde este rezidenta fiscal si in alte state unde desfasoara activitati economice sau unde are un agent de vanzari care lucreaza in principal doar pt aceasta firma si care incheie contracte in numele firmei (conceptul de sediu permanent).

   La nivel general (si inclusiv in RO), o firma este rezidenta fiscal fie acolo unde este infiintata sau unde are locul conducerii efective (in engleza place of effective management daca vrei sa cauti mai multe info).

   In Romania, legea spune ca daca o firma straina are locul conducerii efective in Romania, atunci tre sa plateasca impozit pe profit in RO (si asa e in ff multe state).

   Locul conducerii efective = locul în care, dacă nu se demonstrează altfel, persoana juridică străină realizează operațiuni care corespund unor scopuri economice, reale și de substanță și unde este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

   a) deciziile economico-strategice necesare pentru conducerea activității persoanei juridice străine în ansamblul său se iau în România de către directorii executivi/membrii consiliului de administrație; sau

   b) cel puțin 50% din directorii executivi/membrii consiliului de administrație ai persoanei juridice străine sunt rezidenți;

   adica, daca tu ai o firma in strainatate si activitatea ei e condusa si desfasurata de tine din Romania, nu ar avea cum sa aiba locul conducerii efective in alta tara, pentru ca totul se intampla in Romania.

   invers, in cazul tau, daca tu conduci toata activitatea pentru o firma din Romania din Spania (sau alt stat EU) , fiscul din Spania poate sa vina sa spuna ca societatea din Romania este rezidenta fiscal in Spania si sa-ti impuna impozit pe profit in Spania. Uite ce ne spune un ghid: Under Spanish law, a company’s ‘effective’ head office (conceptul de place of effective management) is in Spain when its business activities are managed and controlled from Spain. (link: taxsummaries.pwc.com/spain/corporate/corporate-residence)

   Voi mai raspunde maine la celelalte intrebari.

   1

  • #23

   Cu acordul Iuliei, e posibil sa primesc și eu mailul ei sau un site?
   Eu și niște prieteni cu venituri de prin mai multe tari și rezidenți in Spania avem ceva dileme și nu găsim pe nimeni sa ne lămurească
   Gracias!

   0

  • #24

   e ok din partea mea, dar nu stiu cat de mult de pot ajuta pentru ca ai nevoie de cineva din Spania

   0

 5. #25

  Detinator de firme in tari straine,eu va urez succes,poate nu sunteti constienti,dar fiscalitatea in tari straine nu e chiar atat de simpla,in Romania nu sunt taxe mari.Daca va faceti firme pe Cipru,Luxemburg,sau cifra de afaceri/profitul nu depaseste un anumit nivel,e ok,altfel platesti mult,sa poata statul sa dea bani diversilor asistati sociali,ce mai scriu pe bloguri sub pseudonimul papillon.
  Pnl psd au distrus orice opozitie,au primit girul americano/francez,asa ca vor face multe mizerii de acum incolo,ani de zile,fara sa ii deranjeze cineva.

  34

  • #26

   „PNL-PSD au distrus orice opoziție, au primit girul americano-francez, așa că vor face multe mizerii de acum încolo, ani de zile, fără să îi deranjeze cineva.”

   Nu, n-au fost niciodată în opoziție reală. Asta o dată.
   Doi, iarăși excludem băieții cu ochii albaștri?

   7

  • #27

   @boros,in constitutia romaniei tradarea securitatii si armatei,precum si preluarea puterii de catre acestea,e denumita revolutie.
   Plm,au trecut zeci de ani de atunci,daca societatea civila si clasa politica inca sunt stapanite de sri,armata si plm sua macron merkel etc,atunci,eu cetatean alfa,imi permit sa le urez tuturor alupigus. Ubi bene,ubi patria.

   6

  • #28

   Eu doresc să-mi fac o firmă undeva ptr. a plăti mai putine taxe in Germania, unde locuiesc. Cum o dau și cum o învârt este prea complicat și birocratic ptr mine și ptr mărimea firmei mele. Doresc service ptr site, licențele ptr. nume și design, firma din Germania a plati tot câștigul la firma straina și eu as primi numai dividendele ca venit. Cipru, Luxemburg, adrese, contabili, administratori + că m-ar fute Anaful tot timpul cu controale.

   De ce se uită sunt și plățile in sistemul social.

   0

 6. #29

  Mersi mult!

  2

 7. #31

  Eu tot ma gandesc ca o greva fiscala ar fi singura solutie ca sa mai scapam de javre. Au avut grija sa umfle aparatul de stat asa de mult incat vor iesi mereu la vot. Numa ca unii voteaza pe banii altora. Ia sa nu mai aiba de unde sa plateasca armata de frecangii. Si imi asum treaba cu frecangii, pentru ca bugetarii care isi dau silinta si muncesc sunt o exceptie de la regula.

  25

  • #32

   Am fost azi sa schimb un act expirat, pentru cate 5 minute cat intri la un ghiseu sau birou le dai minim 100 lei… La unul dintre birouri aveau un program din asta obraznic de maxim 4 ore… daca era coada prea mare ghinion, un tip a zis ca e a 4-a zi la rand…

   Frecangii e putin spus. Mizerabili!

   10

  • #33

   Claudiu , asta e nimic, un prieten s-a dus luna trecuta sa-și schimbe cartea de identitate ca expirase.
   Si are omul și casa și apartament dar nici o proprietate nu e pe numele lui, toate le-a cumpărat pe maica-sa, locuiesc împreună, unicul copil nu știu care a fost faza.
   Dar ca sa-si poată schimba actul de identitate obligatoriu trebuie sa vina părintele proprietar sa dea cu subsemnatul și noroc ca maica-sa nu era bolnava, într-o situație netransportabila,sau prin spital ca nu ii eliberau nici un act, musai trebuie sa vina personal, cu perfuzia de gat

   2

  • #34

   si nu ti se pare normal? adica n-am casa, stau la tine si pot sa-mi fac buletin pe adresa ta, fara sa ai habar sau fara sa fii de acord.
   ca sa nu-ti spun ca firmele de cablu vin si trag net/cablu in casa ta, la cererea unui chirias sau a unei persoane care locuieste legal acolo, dar fara ca tu sa stii ori sa fii de acord, sub scuza ca nu fac contractul pe numele tau…
   prietenul de ce a cumparat casa pe numele ma-sii? tot ca sa evite plata unei taxe/impozit la valoarea reala, sa beneficieze de vreo scutire… adica kosher nu e!
   stiu ditamai procurorul care are declarata la fisc o meschina masinuta mica si veche, iar taica-su, veteran or smth, are scutire la taxa auto si ditai SUVu’ pe rolu’ lui.
   cam astia suntem.

   0

 8. #35

  Eu zic ca Dragnea nu ar fi facut asa ceva.

  20

  • #36

   Nu, el nu ar fi făcut găinării din astea, ci ar fi luat toată țara pe persoană fizică cum făcuse Născase. Începuse el bine cu Belina, dar ceva nu a mers că au rămas ceilalți șakali flămînzi…

   0

 9. #37

  La venituri din imobiliare .. orice țara iti permite sa scazi o depreciere sau anumite cheltuieli . Poate 40% era prea mult . Dar un 10-20% ar fi fost rezonabil , nu zero. Sau impozitele pe proprietate sa le scazi . Mi se pare un abuz .
  E clar c e foame mare si e presiune dim afara . Din păcate, tot ca pe romani me tratează ăștia …

  7

  • Exact. Dacă ai o garsonieră dată în chirie, statul prezumă că n-ai nici o cheltuială și îți impozitează toți banii încasați. Mulțumim frumos PSD-PNL!

   5

  • #39

   @motanes: Sunt neinitiat, dar ce te impiedica sa o pui pe o firma si sa deduci cheltuielile?

   0

 10. #40

  Ce variante legale exista sa lucrezi din Romania ( ca locatie fizica ) si sa incasezi in alta tara? Un offshore, o firma in alta tara?

  Am citit comentariul @Iuliei – sa presupunem ca imi deschid un SRL ( nu stiu exact denumirea ) intr-o alta tara ( spania / italia / elvetia ) si un cont bancar acolo. Daca emit de acolo factura catre o firma din romania, si scot bani cu cardul emis la banca din afara tarii, unde e problema?

  3

  • #41

   legea spune ca platesti acolo impozit, minus valoarea impozitului din romania, pe care il platesti aici.

  • #42

   Sunt si eu interesat de subiect, poate revine Iulia cu un articol detaliat?
   In cazul meu as dori sa stiu daca pot incasa pe LLC in SUA servicii de la persoane fizice din RO. Serviciul se intampla aprox. 50-50 pe teritoriul SUA si RO.

   4

  • #43

   Legea din romanica? Imi e perfect indiferenta – logica mea imi spune ca daca scot cu cardul emis de o banca din afara, nu au ce sa-mi faca. Doar ca nu sunt asa sigur – ca vorbim de ANAF si cand vrea sa-si ia banii… 🙂

   4

  • #44

   doar daca te cauta anaf special, in tara respectiva. altfel, nu ai treaba

  • #45

   Cosmin, intrebarea ta este putin simplista dar incerc.
   De pe LLC din SUA poti factura catre orice tara si incasa facturile prin wire transfer. Platesti $17 pe tranzactie. Sunt anumite servicii unde trebuie sa platesti taxa federala si taxa proprie fiecarui stat, altfel serviciile nu au o sales tax aplicata. Mai departe grila de impozitare este in functie de forma juridica a LLC-ului, statul in care este inregistrata etc. Nu ai mentionat daca esti rezident, daca nu, atunci singura forma posibila este delaware corp. Pentru un LLC simplu, rezident, veniturile se cumuleaza cu venitul tau personal si platesti cam 17% pe an + 6.5% pentru toate veniturile realizate peste plafonul Trump (acela de $22,500).
   In fiecare luna iti scrii singur un cec din contul de business si il incasezi in contul personal.
   Si cam atat.

   2

  • #46

   am gasit o posibila varianta – e-residency estonia

   2

  • #47

   mai faci srl in romania doar pentru statup nation.

   0

  • #48

   In tarile OECD bancile trebuie sa raporteze info despre conturilor persoanelor nerezidente, si acele info ajung si la ANAF. Deci teoretic s-ar putea afla, practic e mai greu, dar nu poti sa stii niciodata ce se intampla peste ani.

   1

  • #49

   ” Sunt si eu interesat de subiect, poate revine Iulia cu un articol detaliat?
   In cazul meu as dori sa stiu daca pot incasa pe LLC in SUA servicii de la persoane fizice din RO. Serviciul se intampla aprox. 50-50 pe teritoriul SUA si RO.”

   @Cosmin, mai multe detalii te rog, ce fel de servicii facturezi, tu esti cel care presteaza serviciile respective? unde locuiesti in maj timpului? mai multe detalii ref. “Serviciul se intampla aprox. 50-50 pe teritoriul SUA si RO.” Oricum eu pot sa-ti raspund doar daca ai ceva obligatii pe legea din RO, nu ma pricep la legislatia din SUA.

   0

 11. #50

  Am dat scroll ca nu am firma. Pana la urma si dau ceva sau numai iau?

  8

  • #51

   dau Grasule, dau… da nu pot sa scriu aici ce, ca nu e trecut de 12 noaptea…

   0

 12. #52

  Eu am din 16.01.2013 o Întreprindere Individuală. Am vorbit cu noul meu contabil dacă nu este mai rentabil să trec la SRL, mi-a făcut calculele. Cam tot pe acolo, tot dracul ăla e, așa mi se pare mie, ori I.I. ori SRL., fiecare are avantaje și dezavantaje. Oricum o sa fiu partea f…, adică partea lezată.

  8

 13. #53

  ”ce trebuie să știți despre noile modifică fiscale”. un sfat cu adevărat util ar fi: să le fentați pe orice cale pe care o găsiți, absolut de fiecare dată!
  Ardeți-i că ei deja ne-au făcut scrum!
  modalitățile detaliate în care putem să facem acest lucru ar fi binevenite!

  18

 14. #55

  O sa fie buluc la inchideri de firme. E degeaba, colectarea nu va fi mai mare. Daca se uitau peste gard vedeau ca unii chiar pregatesc masuri de relaxare fiscala pt a intampina scumpirea materiilor prime si a energiei. In fine, se vor mai imprumuta mai cateva luni si apoi va fi gata, vor veni taierile bugetare cu chiraieli si urlaturi.

  20

  • #56

   Eu stiu ca in cartea de economie din clasa a 10-a spune asa: Cand economia e in crestere, ridici taxele, ca sa poti sa le scazi cand e in scadere/recesiune, ca sa impulsionezi cresterea economica. La noi, modelul e:creste economia? Punem taxe! Scade economia? Punem taxe, avem nevoie de bani! Deci marii specialisti nu sunt in stare sa ajunga la nivelul de clasa a 10-a sau cand se mai face acum economie.

   0

 15. #57

  Mai bine veneau rusii si curatau niste orase cu tot cu votantii lor.

  12

 16. #58

  Buna seara,

  Firma dvs de contabilitate a scris “să aibă cel puțin un salariat cu normă întreagă de 8 ore/zi (condiție nouă);”

  Citesc chiar acum in Monitorul Oficial si scrie astfel: “g)are cel putin un salariat, cu exceptia situatiei prevazute la art. 48, alin. (3)”.

  Am o intrebare: ce scrie in Monitorul Oficial inseamna ca trebuie sa fie un angajat full-time sau pentru ca nu este specificat, se pot face angajari si pentru 2 ore de exemplu? In cazul meu am deja un job full-time si m-ar avantaja sa ma angajez pe firma mea cu doar 2 ore si sa si platesc taxe mai mici pentru ca am deja norma intreaga de lucru.

  Stiu ca nu oferiti consultanta fiscala si maine ma vad si eu cu contabilul meu dar poate prezumtia cu norma intreaga nu este corecta.

  Multumesc

  4

  • #59

   nu e prezumptie. la orice contract se plateste ca si cum ar fi contract full time. exceptia se refera la cei ce au mai multe contracte part time înregistrate

  • #60

   pai Virginia va plati normal acolo unde are norma intreaga si partial, ptr 2h, daca se angajeaza la firma ei.

   0

 17. #61

  Io văd doar taxe peste taxe și la mijloc alte taxe. Întrebarea mea este: cum se întorc la cetățeni aceste taxe? Sub formă de infrastructură și servicii sau sub formă „muie, bă!”?

  Mă bucur să văd că pesede a finalizat cel de-al nouălea spital de 1000 paturi, 100 ambulanțe, 50 elicoptere din cele 8 promise-n 2008.
  Am toată încrederea că pesede va finaliza și celelalte 12 spitale promise. 😀 😀 😀 😀 😀

  14

 18. #62

  Mersi pt rezumat!

  1

 19. #63

  @Iulia & arhi community
  – dar daca n-am platit nimic in ultimii ani si vreau sa incep o firma, care-i cea mai buna metoda sa nu fiu luat la rost?

  2

  • #64

   daca faci firma, esti automat luat la rost…

  • #65

   Depinde cum ai operat pana acum. Ideal e sa intri legalitate cat mai repede daca vrei sa fii mai linistit. Pentru mai multe sugestii, am nevoie de mai multe info, dar ca principiu trebuie sa fii in stare sa arati ca ai inceput activitatea dupa infiintarea firmei. Oricum nimeni nu te intreaba nimic la inregistrare, doar daca te controleaza cineva peste ani si isi da cumva seama, depinde cat de evident este.

   0

 20. #66

  legat de “scutiri impozit venit agricultura”, Scutirea NU se va acorda pentru sumele care depășesc valoarea de 10.000 lei salariul brut lunar (anterior suma era de 30.000 lei), este vorba de diferenta de peste 10.000 de lei sau daca ai peste 10.000 brut, nu beneficiezi deloc de aceste scutiri?

  Ma gandesc ca daca ai 12.000 brut, o sa ai noul impozit pt 10.000 si vechiul impozit pentru 2.000, e corect acest calcul?

  0

 21. #67

  @Arhi te rugăm, niște articole despre cum să eviți plata taxelor către hoții ăștia. Cum se plătesc taxele pentru veniturile din Forex și acțiuni și cum ar putea fi evitate? Ce implică o firmă off-shore? Care sunt pașii exact pentru a face una și merge și pentru Forex și acțiuni?
  O nouă serie de articole cum au fost cele cu emigrarea dar de data asta despre evitarea taxelor către hoții ăștia ar fi bine venite.
  Tot așa știam și eu că degeaba îți faci firmă în altă țară că dacă tu ești în România tot în România plătești taxele, cică s-au schimbat legile. Mai multe lămuriri și niște articole făcute de cei care se pricep pe această temă ar fi super.
  Mulțumesc anticipat!

  1

  • #68

   te rugăm, niște articole despre cum să eviți plata taxelor către hoții ăștia. Cum se plătesc taxele pentru veniturile din Forex și acțiuni și cum ar putea fi evitate? Ce implică o firmă off-shore? Care sunt pașii exact pentru a face una și merge și pentru Forex și acțiuni?

   creca ma confunzi cu vreun politician:)) daca stiam sa fac asa ceva, eram departe acum, dincolo de Plopeni:))
   trebuie sa retii, totusi, ca toata chestiile astea se bazeaza pe confirmarea voluntara a ta. nicio institutie nu face schimb de date cu de la sine putere, Alo, ANAF, vedeti ca domnul Crimsonware si-a facut firma in tara noastra, avetz grija. E vorba de milioane de date posibile, nimeni nu are capacitatea de a urmari asa ceva.
   PS: offshore pentru afaceri mici in romania nu renteaza. la facturile pentru offshore, imppzitul se ia la sursa, in momentul platii. in plus, un offshore costa destul de mult si e foarte tricky sa faci un offshore la care sa ai card

 22. #69

  multumesc frumos pt articol!!

  alegerea ta este normala, ceea ce se intampla in romania nu este normal, aia e….din pacate

  2

 23. #70

  Cineva trebuie sa plateasca pt pensii si salarii ! Cu cat bugetarii consuma mai mult cu atat va cresc si voua veniturile ! 😀

  2

 24. #71

  masurile de subventionare de anu asta doar la gaze si energie – minim 40 mld de lei
  la benzina pe vara – 1-2 mld de lei’

  de unde se pot pot acoperi banii astia, dac nu din cresteri de taxe?

  suntem condusi de niste prosti, care habar nu au sa calculeze si cand se va sparge buba, atunci sa te tii

  in ro inca e boierie fiscala fata de tarile civilizate

  3

  • #72

   mai terminati-va fratilor cu in RO e boierie fiscala. e boierie fiscala un miel… daca esti angajat faci 45 / 55 cu statul. daca nu esti angajat si ai un srl, dai 3 % din start, dupa, daca vrei sa fii legal si sa platesti taxe corect, mai dai 5% impozit pe dividente pana la 26XXX – dupa care, platesti CAS si CASS care te ridica la 30%

   30% intr-o tara unde mori pe drumuri, mori in spitale, mori peste tot. ce boierie fiscala e asta? 🙂

   3

  • #73

   stii care e faza? oamenii aici sunt obisnuiti cu netul. de aia. eu cat iau in mana? atat? restul nu ma intereseaza. cand le zici ca de la anul e de plata 5200 de lei anual la CAS, iti zic ce imi pasa mie? plateste angajatorul.

  • #74

   pai da Cetin, sunt invatati cu netul pentru ca in afara de romania, in exterior vezi niste lucruri de banii pe care ii dai la stat. ai un drum decent, ai niste servicii medicale, ai un sistem de invatamant si multe altele.

   0

 25. #75

  consultanta = spaga, in cele mai multe cazuri

  0

 26. #76

  2 intrebari PFA related:
  – aceste norme vor intra in vigoare incepand cu anul viitor? adica veniturile de anul acesta vor ramane cu taxele de pana acum? aka plata CASS de la 12+ salarii minime anul acesta.

  – plata CASS va intra in vigoare de la 6xsalarii minime = 15300 lei, fata de 30600 cat e acum. Corect?

  1

 27. #77

  Mâna sus aia care încasează din afara pe Revolut ?
  Citisem undeva ca s-au judecat astia de la ANAF cu Revolut și au pierdut. Gen, dacă vor acces la contul unui client din România, trebuie sa deschidă proces sau ceva la ei in țara ( Letonia sau unde pisici sunt). True or false?

  2

  • #78

   nu cunosc, eu am scris clar ca prefer sa platesc impozite mari in alta tara decat sa mai fiu furat de ciolacu.

  • Păi cam da, porcăria asta cu poprirea conturilor e doar în România, în rest doar cu acceptul unui judecător te poți atinge de banii omului.

   Știu în italia cazuri care au restanțe la PFA de 2-3 ani mii bune de euro și nu a făcut nimeni poprire pe cont. Din când în când îi trimit ăia scrisoare și mai plătește 2-3 sute de euro dar cam atât.

   La noi se pune poprire instant pe toate conturile fără discuție, ceea ce nu mi se pare chiar ok dar în fine…

   0

 28. #80

  Mica greseluta in titlu (posibil sa afecteze putintel la SEO, nu ma pricep). Poti lasa asta-n moderare, e FYI.

  0

Adaugă comentariu

Dacă ești la primele comentarii aici, nu încerca să faci pe deșteptul

 • Comentacii pesedisti nu sunt bineveniti
 • Nu incerca sa fii mai arogant decat mine, la mine in casa
 • Linkurile sunt foarte utile, daca nu sunt spam

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.