Având în vedere că Ciolacu nu mărește taxele, contabilul meu v-a pregătit un rezumat al nemăririlor de taxe USL care intră în vigoare de la 1 august și 1 ianuarie. Ca idee, 2022 este ultimul an în care mai am firme în românia. Prefer să plătesc oriunde 30% decât să mai subvenționez cu un leu gunoaiele astea.

I.              IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

 

 1. A fost restricționată încadrarea în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, noile condiții cumulative aplicabile de la 01.01.2023 fiind:

 

 1. să realizeze venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale (condiție nouă);

 

 1. să aibă cel puțin un salariat cu normă întreagă de 8 ore/zi (condiție nouă);

 

 1. să realizeze venituri anuale sub 500.000 euro (în prezent plafonul este de 1.000.000 euro); firmele care la 31.12.2022 vor avea venituri totale de peste 500.000 euro vor trece la impozit pe profit începând cu 01.01.2023;

 

 1. să nu aibă asociați care dețin peste 25% din titlurile de participare (din capitalul social) la mai mult de trei microîntreprinderi (condiție nouă);

 

 1. capitalul social al acesteia să fie deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

 

 1. să nu se afle în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau lainstanţele judecătoreşti, potrivit legii.

 

 1. A fost introdusă o categorie de persoane juridice obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, chiar dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus: hotelurile, pensiunile, restaurantele, terasele și barurile. În situația în care acești contribuabili obțin venituri și din alte activități, aceștia vor aplica pentru acestea sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit. Începând cu 01.01.2023 se elimină impozitul specific, pe care îl datorează în prezent cei din domeniul HORECA.

 

 1. A fost extinsă categoria persoanelor juridice exceptate de la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fiind adăugate următoarele:
  • societățile din domeniul bancar;
  • societățile din domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cele care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
  • societățile din domeniul jocurilor de noroc;
  • societățile care care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

 

Aceștia vor plăti doar impozit pe profit, indiferent dacă îndeplinesc condițiile de micro de mai sus.

 1. A fost eliminată posibilitatea de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social (peste 45.000 lei) și de numărul de salariați (cel puțin 2).

 

 1. Cota de impozitare va fi de 1% (toate microîntreprinderile având cel puțin un salariat). Nu vor mai exista microîntreprinderi plătitoare de impozit de 3% din venituri.

 

 1. A fost stabilită ordinea de diminuare a impozitului: 1. Sponsorizările; 2. Costul caselor de marcat; 3. Reducerea conform OUG 153/2020.

 

 1. Pe perioada aplicării prevederilor O.U.G. nr. 153/2020, declaraţia informativă F107 privind sponsorizările se va depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

 

 

II.             IMPOZITUL PE VENIT

 

Cu privire la contractele de muncă cu timp parțial (mai puțin de 8 ore pe zi):

 

 1. Începând cu data de 01.08.2022, pentru angajații cu contracte de muncă cu timp parțial se va datora impozit pe salariu și contribuții sociale la nivelul unui salariu minim pe economie (2.550 de lei în prezent, la care taxele fac aproximativ 1.100 de lei).

 

 1. Dacă angajatul are mai multe contracte de muncă cu timp parțial care cumulate fac cel puțin 8 ore pe zi se vor plăti aceleași taxe ca și până acum, calculate la salariul efectiv realizat, adică cel redus.

 

Alte noutăți privind impozitul pe veniturile din diferite surse:

 

Scutiri și excepții privind impozitul pe venit

 

 1. A fost eliminată scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice, în cazul veniturilor realizate din salarii ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere în domeniul hotelurilor, restaurantelor, pensiunilor sau barurilor.

 

 1. A fost stabilit faptul că scutirea de la plata impozitului pe venit pentru sectoarele din construcții, agricultură și alimentar se va acorda doar salariaților cu contract individual de muncă. Scutirea NU se va acorda pentru sumele care depășesc valoarea de 10.000 lei salariul brut lunar (anterior suma era de 30.000 lei). A fost modificat modul de calcul al cifrei de afaceri aferentă sectorului vizat de scutire.

 

 1. Au fost introduse în categoria veniturilor neimpozabile și indemnizaţiile pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, potrivit legii.

 

 1. Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro (anterior, suma era de 100.000 euro), începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real.

Venituri din salarii

 1. Au fost stabilite o serie de venituri care nu vor face subiectul impozitării, în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază:

 

 1. prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

 

 1. contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi.

 

 1. cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii, în limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază minim brut, în anumite condiții.

 

 1. contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut.

 

 1. contribuţiile la un fond de pensii facultative şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

 

 1. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;

 

 1. sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.
 2. Au fost modificate deducerile personale de bază și cele suplimentare, astfel:

 

Deducerea personală de bază se acordă DOAR pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim.

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

 • 15% din salariul de bază minim pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim;
 • 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani.

 

Venituri din cedarea folosinței bunurilor

 1. În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul brut reprezintă venitul impozabil (anterior, din venitul brut se scădea o cotă de 40%). Prin urmare, începîând cu 01.01.2023 impozitul pe veniturile din închirierea de imobile va fi de 10% din valoarea chiriei, în loc de 6% ca până acum.

 

 1. Contractele de închiriere se vor înregistra din nou la ANAF, de data asta prin mijloace electronice (prin SPV): ”Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.”

Venituri din investiții

 1. Începând cu 01.01.1023, impozitul pe dividende se majorează de la 5% în prezent, la 8%.

Venituri din jocuri de noroc

 1. Au fost stabilite alte tranșe și alte cote de impozitare pentru veniturile din jocuri de noroc.
 • până la 10.000 de lei inclusiv: 3%;
 • între 10.001 – 66.750 lei inclusiv: 300 lei + 20% din ceea de depășește10.000; – peste 66.750 lei: 11.650 lei + 40% din ceea de depășește 66.750 lei.
 1. Impozitul datorat în cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului de mai sus asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 11.650 lei.

Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

 1. Începând cu 01.01.2023, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii vor datora un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:

 

 1. 3% pentru construcţiile de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

 

 1. 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.” (în prezent impozitul este de 3% și se aplică după scăderea valorii neimpozabile de 450.000 lei).

 

 

III.           IMPOZITUL PE PROFIT

 

 1. A fost mărită gama de active în care contribuabilii pot investi profitul pentru a beneficia de scutirea de impozit, fiind adăugate astfel: activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare.

 

 1. A fost majorată cota impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților.

IV.          CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE (CAS)

 

 1. Cota redusă de CAS de 21,25% din sectorul construcțiilor, agricol și alimentar se va aplica doar salariaților cu contract individual de muncă.

 

 1. A fost introdus ca bază lunară de calcul al CAS și al CASS salariul minim brut pe țară pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial al căror nivel este sub acest nivel. Măsura nu se aplică în cazul în care angajații realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este

cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară (vedeși de asemenea paragrafele 8 și 9 de mai sus).

 

 1. A fost modificată baza anuală de calcul al CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime. Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât: a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară; b) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

 

 1. Asta înseamnă că cei cu venituri din activități independente și din drepturi de autor mai mari de 5.100 de lei lunar vor plăti o contribuție la pensie dublă față de cea din momentul de față (dacă acum este de 7.656 de lei pe an, de la anul va fi de 15.312 lei pe an.)

V.            CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (CASS)

 

 1. Scutirea de CASS din sectorul construcțiilor, agricol și alimentar se va aplica doar salariaților cu contract individual de muncă.

 

 1. Se modifică baza anuală de calcul al CASS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare anuală cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară. Baza anuală de calcul al CASS o reprezintă: a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară; b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară; c) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

 

 1. Asta înseamnă că cei cu venituri de natura celor de la parag. 29, mai mari de 5.100 de lei lunar, vor plăti o contribuție la sănătate dublă față de cea din momentul de față (dacă acum este de 3.060 de lei pe an, de la anul va fi de cel puțin 6.120 de lei pe an, în funcție de cât va fi nivelul salariului minim stabilit de guvern.)

VI.          TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

 

 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2023 vor fi excluse de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% băuturile alcoolice, precum și băuturile nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202 10 00 și 2202 99, respectiv a băuturilor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate.

 

 1. Totodată, tot de la aceeași dată, se va aplica aceeași cotă de TVA, respectiv cotă redusă de 9%, atât pentru livrarea de alimente, inclusiv băuturi (cu excepția băuturilor alcoolice și a celor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate), destinate consumului uman şi animal, cât și pentru serviciile de restaurant şi de catering și pentru activitățile de cazare hotelieră.

 

 1. Pentru livrările de lemn de foc, cota redusă de TVA de 5% se va aplica până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv.

 

 1. În ceea ce privește livrările de îngrășăminte chimice și pesticide chimice, acestea au fost excluse de la aplicarea cotei reduse de 9%, fiind introduse prevederi noi, distincte, prin care aceste produse chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă să beneficieze temporar, respectiv până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv, de facilitatea cotei reduse de TVA de 9%.

 

 1. De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, se va restrânge sfera de aplicarea a cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe către persoane fizice, ca parte a politicii sociale, în sensul în care persoanele fizice să beneficieze de această facilitate o singură dată, respectiv să achiziționeze, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.

 

 1. Persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% anterior datei de 1 ianuarie 2023 vor beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA în anul 2023 în condițiile legale în vigoare la data încheierii acestor acte.

VII.        ACCIZE

 

 1. Se instituie un nou calendar privind nivelul accizelor pentru produsele supuse regimului accizelor armonizate pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2026.

 

 1. În vederea respectării cerinței prevăzute la art. 10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE și pentru a fi evitată declanșarea acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (infringement) împotriva țării noastre, nivelul accizei totale pentru țigarete va crește, începând cu 1 august 2022, de la 563,97 lei/1.000 țigarete la 594,97 lei/1.000 țigarete.

 

 1. Ținând cont că potrivit art. 343 alin. (5) din Codul fiscal acciza specifică pentru țigarete se determină pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și al accizei totale, precum și faptul că începând cu data 1 august 2022 va crește nivelul accizei totale pentru țigarete, s-a impus actualizarea nivelului accizei specifice pentru țigarete.

 

 1. În ceea ce privește procentul legal al accizei ad valorem aplicat asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consumacesta se va diminua cu un punct procentual pe an, începând cu 1 august 2022, astfel că acesta va fi de 10% în anul 2025.

 

 1. Se majorează cuantumul accizei minime pentru țigarete datorate, de la de 97% din nivelul accizei totale pentru țigarete la 100% din nivelul accizei totale pentru țigarete.

 

 1. Se majorează nivelul accizelor pentru alcool și băuturi alcoolice, începând cu 1 august 2022, având în vedere că nivelul accizelor pentru aceste produse nu a mai fost actualizat de la rescrierea Codului fiscal.

 

 1. Prin excepție de la art. 342 alin. (1) din Codul fiscal, se propune ca, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10 – 12 (benzină cu plumb, benzină fără plumb și motorină) nivelul prevăzut în coloana nr. 4 din această anexă, să nu se actualizeze cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni.

VIII.      IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 

 1. Se elimină sintagma ”clădire cu destinație mixtă”, pentru simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri. Vom avea doar clădiri cu destinație rezidențială sau clădiri cu destinație nerezidențială.

 

 1. Se propune un nou mod de calcul a valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale, pe baza valorilor cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România publicate anual pe pagina de internet a U.N.N.P.R. și a cotelor de impozitare respective.

 

 1. Se modifică limitele minime ale cotelor de impozitare și anume: la clădiri rezidențiale cotele vor fi de 0,1% – 0,2%, iar la clădirile nerezidențiale cotele vor fi de 1% – 1,3%.

 

 1. Clarificări privind modalitatea de calcul a impozitului pe teren înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință curți construcții prin scăderea de la impozitare a suprafețelor acoperite de clădiri.

 

 1. Pentru terenul amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, din care se scad suprafețele de teren acoperite de clădiri, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare categoriei de folosință și cu coeficientul de corecţie corespunzător zonei și rangului localității.

 

 1. Autoritățile publice locale, la propunerea autorităţii executive, pot majora sau diminua nivelul impozitelor și taxelor locale cu până la 50%.

 

 1. Având în vedere că Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România se actualizează anual, nu mai este necesară indexarea anuală cu rata inflației a impozitului pe clădiri.

IX.          CU PRIVIRE LA SISTEMELE MODERNE DE PLATĂ (POS)

 

 1. A fost modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

 

 1. Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice.

 

 1. Obligaţia de acceptare a cardurilor de debit se naşte începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depăşit pragul de 10.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de BNR în ultima zi a anului precedent.
Daca va place ce scriem, daca va place cum scriem, daca stiti ca am ramas din ce in ce mai putini oameni verticali si cu coloana, puteti sustine munca noastra.